Brazilian Dodge Dart 76 (similar to 69 usa)

X2 you can do it!